Välkommen till sidan med vår politiska verksamhet!

Här hittar du Skrivelser, Insändare, kampanjer och annat som vi arbetat med under åren som gått.
Kongressmotion: Det är dags att göra aktivitetsersättningen rättvis inom LSS lagstiftningen

I Sverige idag är det 47 000 personer som med funktionsnedsättning som är i behov av aktivitetsersättning inom lagen LSS.

Aktivitetsersättningen får man om hen har någon funktionsnedsättning och inte kan klara av ett ”vanligt jobb”. Det kan vara personer som har fysiska funktionsnedsättning eller personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hur mycket pengar du får från försäkringskassan är beroende på vilken ålder och vilken funktionsnedsättning hen har. Du får enbart aktivitetsersättning vid 19 år ålder. Här följer några exempel på aktivitetsersättnings storlek som är beroende på ålder

Om du har fyllt:

19 år men inte 21 år får du 8 641 kronor före skatt i månaden

21 år men inte 23 år får du 8 835 kronor före skatt i månaden

23 år men inte 25 år får du 9 029 kronor före skatt i månaden

25 år men inte 27 år får du 9 223 kronor före skatt i månaden

27 år men inte 29 år får du 9 416 kronor före skatt i månaden

29 år men inte 30 år får du 9 610 kronor före skatt i månaden

Alltså som minst kan hen tjäna 8.641kr och som mest 9.610kr i månaden före skatt vilket är alldeles för lite med tanke på att hen ska har kostnader för t.ex. hyra, mat och kläder. En person som har funktionsnedsättning har rätt till daglig verksamhet som också går inom lagen inom LSS och det är kommunernas uppgift att erbjuda personer med funktionsnedsättning daglig verksamhet. Det är helt frivilligt för den enskilda att ansöka om daglig verksamhet. Inom daglig verksamhet har de flesta kommuner en så kallad hab-ersättning en slags mat och reseersättning som kommunerna själva bestämmer om de vill ha. De flesta kommuner har det men det finns kommuner som inte har någon hab ersättning alls och kommuner med väldigt låg habersättning. Det blir alltså inte mycket hen kan lägga på guldkant i vardagslivet.

Det finns personer som har en funktionsnedsättning som har förmåga att jobba på ett vanligt jobb. Det kan vara ett jobb i en butik/ dagligvaror handel parkarbetare osv. Jobb med lönebidrag har högre krav än de som är i daglig verksamhet. Detta är enda sättet för en person som har en funktionsnedsättning att få del en kollektivavtalsenlig lön är om hen hittar et med hjälp av AF med lönebidrag. Och dels att få en lön som är anständig att leva på är ett jobb med lönebidrag där det är höga krav. Vi Socialdemokrater vill ju att alla som kan jobba ska jobba och det stämmer överens med vår politiks. Detta stämmer inte överens med vårt heligaste mål: schysta villkor på arbetsmarknaden och en lön att kunna leva på.

Därför yrkas:

Att: Socialdemokraterna aktivt verkar för att aktivitetsersättningen ska höjas

Att: Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen i sin helhet

Att: Kristianstads Arbetarkommun antar motionen som sin egen

Motionär: Tony Nilsson

Oppmanna-Vånga och Österslövs s-förening antar motionen som sin egen 2021-04-07              


Kongressmotion: Återförstatliga apoteken

Det svenska välfärdssystemet bygger på att alla ska kunna ha en gemensam sjukvård, äldreomsorg och skola osv som vi kan lita på en värdegrund som vilar på att när du är som svagas är samhällets som starkas.  Alla ska kunna ta del av vårt välfärdssystem. 

Därför har vi en skattefinansierad välfärd som ska komma alla till del. Tyvärr fungerar det inte alltid så idag. En del av välfärdens verksamhet är apoteken. Under de borgerliga regeringsåren privatiserades apoteken för att göra det mer lönsamt för storföretag att tjäna pengar. De rika ska bli ännu rikare är en vanlig borglig politik. 

Det är just därför vi socialdemokrater ser till människan bästa och som vi ska motverka klassklyftor och återigen visa att det gemensamma är starkast. Det är tillsammans som vi bygger samhället. 

Apoteken idag är inga apotek utan mer som butiker fyllda av konsumtionsvaror och tjänster som annonseras ut i tv och radio. Du kan köpa varor på nätet som om det vore vilka varor som helst. Jag anser inte att våra apotek ska vara en lekstuga, apoteken ska vara till för människan.

Tanken med apoteket är ju att alla ska ha tillgång till medicin oavsett sjukdom eller var i landet du bor. Låt oss äga våra apotek gemensamt. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas

 

Därför yrkas:

Att: Socialdemokraterna verkar för att återförstatliga apoteken

Att: Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen i sin helhet

Att:  Kristianstad arbetarkommun antar motionen som sin egen

 

Motionär: Tony Nilsson

Oppmanna-Vånga och Österlövs s-förening antar motionen som sin egen 2021-04-07


Kongressmotion: Förbjud vinster i välfärden!

När vi går till vårdcentralen vill vi vara trygga med att vi bemöts utifrån våra behov, inte utifrån hur lönsamma vi är. 

När vi får en behandling ska vi kunna vara säkra på att den ges för att göra oss friska, inte för att den är den mest lönsamma för något vårdbolag. När våra barn börjar i skolan vill vi att de möts som elever, inte som kunder eller vinstmöjligheter. Där vinsttänkandet styr påverkas våra relationer till varandra. Välfärden ska vara en fristad från sådant.

Idag går flera miljarder av det vi betalar i skatt för välfärd istället till privata vinster. Inte sällan går vinsterna dessutom till riskkapitalbolag som själva gör sitt bästa för att smita från skatt. När ägare plockar ut vinster samtidigt som förskolebarn får sämre mat visar det vad vinstjakten leder till. Om en verksamhet en dag inte längre är lönsam kan ägarna låta den gå i konkurs. Sådana konkurser har drabbat tiotusentals elever.

Det som kostar mest pengar, och som är avgörande för kvaliteten i välfärden, är personal. Därför är det inte konstigt att företagen oftast sparar in på personalen för att göra vinst. Till exempel har privat äldreomsorg och privata skolor lägre personaltäthet än vad kommunala äldreboenden och skolor har. Då blir det mindre tid för de äldre och för eleverna. Samtidigt är lönerna lägre i privat äldreomsorg och i de privata skolorna. Lägre personaltäthet ökar också stressen för de anställda.

Vinstintresset förvrider välfärdens sätt att fungera. Vårdcentraler och läkarmottagningar etablerar sig mycket oftare i områden där folk är välbeställda och relativt friska. Det gör att vårdens pengar går dit och inte räcker till vården i områden där människor har lägre inkomster och där ohälsan är högre. På liknande sätt prioriterar ofta vinstdrivna skolor att dra till sig elever från studievana hem. Det ökar segregationen i skolan vilket påverkar alla elever och skolor negativt. Vinstjakten i välfärden gör att hela välfärden påverkas, även den offentligt drivna.

Socialdemokratin motsätter sig denna utveckling. Vinstjakten i välfärden måste stoppas. Vi föreslår därför att den modell för vinstbegränsning som föreslogs i betänkandet Ordning och reda i välfärden införs.

Därför yrkas:

Att: Socialdemokraterna verkar för att förbjuda vinster i välfärden.

Att: Socialdemokraterna bildar opinion för att förbjuda vinster i välfärden.

Att: Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen i sin helt

Att: Kristianstad arbetarkommun antar motionen som sin egen

Motionär Tony Nilsson

Oppmanna-Vånga och Österlövs s-förening antar motionen som sin egen 2021-04-07


Kongressmotion: Avskaffa det fria skolvalet

Det fria skolvalet infördes 1992 och öppnade upp för det kapitalistiska systemets intåg i välfärden. Det fria skolvalet har lett till skolsegregation I den svenska skola.

På grund av att elever och deras vårdnadshavare själva kan välja skola har klasskillnader ökat mellan olika socioekonomiska grupper. Kvaliteten I skolan har sjunkit till följd av det privata aktörerna oseriösa marknadsföring.  Privata aktörer lockar elever med datorer vilket gör att till exempel lärartätheten sjunker då skolor får mindre resurser till att anställa lärare.

Det fria skolvalet leder också till betygsinflation då olika skolor konkurrerar om eleverna.

 

Därför yrkas:

 

Att: Socialdemokraterna verkar för att avskaffa det fria skolvalet

Att: Socialdemokraternas partikongress bifaller motionen I sin helhet

Att:  Kristianstad arbetarkommun antar motionen som sin egen

 

Motionär: Tony Nilsson 

Oppmanna-Vånga och Österslövs s-förening antog motionen som sin egen 2021-04-07

 


Kongressmotion: Karensavdrag vid sjukdom – orättvisa till vilken nytta?
Karensavdraget har slopats tillfälligt under Covid-19-pandemin. Karensdag infördes 1993 i samband med 90-talets ekonomiska kris för att förhindra missbruk av sjukförsäkringen. Pandemin har tydligt satt fingret på olika yrkesgruppers villkor utifrån ett klassperspektiv.

Arbetstagare inom många viktiga samhällsfunktioner kan inte arbeta hemifrån eller påverka sina arbetstider för att undvika kollektivtrafik i rusningstid. Därför är dessa grupper mer utsatta av smitta, inte bara i samband med det aktuella viruset. Många arbetstagare får eller bör heller aldrig gå till arbetet vid sjukdomssymptom då de utsätter exempelvis gamla eller sjuka för fara. Av rättviseskäl bör det utredas om det går att ta bort karensavdraget permanent.

Därför yrkas:
-          Att avskaffande av karensavdrag utreds
-          Att Kristianstads arbetarekommun antar motionen som sin egen och skickar den vidare till den socialdemokratiska partikongressen.  

Motionär: Britt Eriksson
Antagen av Oppmanna-Vånga och Österslövs s-förening som sin egen 2021-04-07
Nära vård - en hjärtefråga

Nära vård - en hjärtefråga

Arkelstorp är den enda basort i Kristianstads kommun där medborgarna varken har tillgång till vårdcentral eller distriktssköterskemottagning. Fram till för några år sedan fanns en distriktssköterskemottagning som hade öppet 2 gånger 2 timmar i veckan med mottagning på Tollaregården.

Genom att ha en öppen mottagning några dagar i veckan slipper äldre och sjuka att ta sig ända in till stan för mindre åkommor som att kontrollera blodtrycket, lägga om sår eller liknande. Vi behöver återigen ett samarbete mellan Primärvården (Region Skåne) och Omsorgsförvaltningen (Kristianstads kommun). Den mottagning som för några år sedan bedrevs på Tollaregården är ett sådant samarbete som vi nu vill ha tillbaka.

  • Vinsterna med en distriktssköterskemottagning i Arkelstorp är:
  • Slippa behöva använda skattesubventionerade sjukresor/färdtjänst när det är distriktssköterska som efterfrågas.
  • Mindre antal transporter när en distriktssköterska åker hit istället för att många tvingas ta sig in till stan, vilket innebär en miljövinst.
  • Närheten till rådgivning för att förebygga ohälsa eller allvarlig sjukdom, vilket innebär en samhällsvinst.
  • Mindre behov av att vända sig till andra kostnadskrävande resurser som exempelvis nätdoktorer
  • Personligare och säkrare att träffa en och samma sköterska som lär känna vårdtagarna
  • Likvärdig service för landsbygdens invånare. Kristianstad sträcker sig faktiskt 2 mil bortom Arkelstorp.

 

Distriktssköterskan roll som första linjens sjukvårdskontakt kan inte nog överskattas och därför är tillgången till nära vård en hjärtefråga för oss. Ge oss tillbaka en distriktssköterskemottagning i Arkelstorp!


Öppet brev till den politiska ledningen för Region Skåne och Skånetrafiken

Uttalande ställt till den politiska ledningen för Skånetrafiken och Region Skåne beslutat av Oppmanna-Vånga socialdemokratiska förenings på årsmötet 2019-02-13:

Låt oss behålla buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga!

Mandatperioden 2010-2014 beslöt det borgerliga styret att helt dra in buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga. Man drog ner från 28 dagliga turer till 0 på en turlista, vilket närmast torde vara ett rekord i försämring. I valrörelsen 2014 lovade vi socialdemokrater att återinföra “Vångabussen”. Redan i den första budgeten avsatte vi medel och buss 550 mellan Arkelstorp och Vånga började återigen att rulla med 5 dagliga turer. Vi i den lokala s-föreningen har arbetat för att fördubbla detta antal, vilket skulle underlätta livet för alla som är beroende av denna buss.

Efter höstens val återtog borgarna makten i Region Skåne. Knappt har man hunnit tillträda förrän man åter låter bilan falla mot den skånska landsbygden. Enligt det borgerliga förslaget skulle Arkelstorpsbussen fortsätta vidare mot Knislinge och Vånga skulle endast betjänas av några få turer per dag och då mot Fjälkinge.

Oppmanna-Vångabygden hör ihop sedan långa tider. Vångabarnen går i skola i Arkelstorp, ideella föreningar för såväl gammal som ung har även samma upptagningsområde. Kristianstads kommun har utsett Arkelstorp som basort och därmed servicenod för befolkningen i den norra delen av kommunen. Region Skåne med Skånetrafiken i spetsen väljer genom detta beslut att rita om karta med samma kolonialmaktsmanér som när 1800-talets stormakter valde att dela upp kontinenter mellan sig på kartan helt utan lokalkännedom. Förslaget togs fram helt utan kommunikation med de skånska kommunerna.

Planering av kollektivtrafik kräver långsiktighet och försämringar medför kännbara konsekvenser för dem som bor, arbetar eller driver företag längs med busstråken. Var man bor hänger ihop med var man arbetar, var barnen går i skolan och vilka föreningar och aktiviteter som är möjliga att ha. Det kan innebära att man tvingas sälja sitt hus, sluta spela på musikskolan, problem att rekrytera arbetskraft till landsbygdens företag eller att släkt eller turister får det svårare att komma hit ut och njuta av vår fantastiska natur.

Skånetrafikens betalningssystem har den senaste tiden varit helt ologisk med olika avgifter beroende på vilken app eller vilket kort man använder. Ny zonindelning har medfört kraftigt ökade biljettpriser och inte blir detta bättre av att det nya kort som ska ersätta jojo-kortet, där reskassan och dess rabatter avskaffas. De nu föreslagna försämringarna för landsbygden i allmänhet och för nordöstra Skåne i synnerhet visar på att man egentligen inte alls känner något ansvar för alla skåningar. Det enda som intresserar Skånetrafiken är stadstrafik och pendling mellan större orter. Är det här vad vi får för den höjda skatten?

Väl fungerande kollektivtrafik är ett nav i den kommunala samhällsplaneringen och en förutsättning för att det ska gå att bo, leva och verka i hela Skåne. Skånetrafiken med kollektivtrafiknämnden som beslutande organ har rest alldeles vilse i storstadsdjungeln. Rör inte våra bussar!

Oppmanna Vånga socialdemokratiska förening


Det goda arbetslivet
Onsdagen den 14 november träffades vi under temat "Det goda arbetslivet". Här är en sammanfattning av den kvällens diskussioner och fortsättning följer: 

Tema: Det goda arbetslivet!Här kommer en kort sammanfattning av den diskussion som hölls på s-föreningens medlemsmöte i onsdags där vi också hade glädjen att hälsa nya ansikten välkomna.Hur vi går vidare? Detta är diskussion som behöver föras inom arbetarrörelsen, kom gärna med inspel!"Diskussionen utgick från boken “Arbetssamhället” av Roland Paulsen som bla beskriver har synen på arbete har gått från att vara något fult till arbetsplikt till dagens krav på arbete som en rättighet. Idag definieras ofta arbete som det som görs utanför hemmets dörrar för lön och denna del har ökat stort då en allt större del av befolkningen lönearbetar. Samtidigt är det så att i många fall kan 1 person utföra lika mycket arbete som det tog 20 personer att göra för 100 år sedan och dessa rationaliseringar har sedan 70-talet inte kommit vanligt folk tillgodo. Det är dags för arbetstidsförkortningar men vi vet inte riktigt hur.Med 6-timmars arbetsdag finns risken att samma arbete ska utföras, men snabbare och arbetslivet har blivit alltmer krävande redan. Vi vill har ett yrkesliv där man håller hela livet. Vi vill att det inom ramen för arbetstiden ska finnas tid för att fortbilda sig i takt med de förändrade kraven, men också för att kunna utveckla sin kompetens och som människor. Ett arbetsliv som går att förena med familjeliv men även ideellt arbete då detta är kittet i vårt demokratiska samhälle. Heltidsarbetande småbarnsföräldrar har svårt att delta i föreningslivet. Individuella löner är ett gissel och är bara en variant på samma dröm som gör att t.ex amerikanarna föredrar låga skatter framför allmän sjukförsäkring. Ett tiotal lärare som hade arbetat mellan 30-40 år i yrket hade en lönespridning på 1 500 kr och samma sak gällde för sjuksköterskors löner som en deltagare på mötet gjort egen undersökningar av. Om all den tid som går åt till arbetet med att sätta individuella löner istället använts för att komma nära verksamheten och leda och styra den hade mycket vunnits. Tarifflöner ger större sammanhållning där individuella löner söndrar och i många länder är det vid förändrade eller utökade arbetsuppgifter som lönen förändras i stället. Alla yrken är inte karriäryrken. Arbete med människor ska inte rationaliseras och en deltagare berättade om värdet av “spegling” i slutet av varje arbetspass dvs gemensam reflektion som en bra metod att gemensamt i arbetslaget både hantera besvärliga upplevelser i arbete nära människor men också som en kompetensutveckling då man gemensamt lär av varandras erfarenheter och råd. Även viktigt att använda kompetenserna rätt, sjuksköterskor som bäddar är resursslöseri. Vi har märkt en vändning i detta då kompetenserna runt pedagogerna stärkts i skolan och t.ex undersköterskans arbetsuppgifter är på väg att stärkas. Handeln är ett sorgligt kapitel och hyvlingen måste avskaffas och liksom vår tids daglönare, sms-tjänster. Rekommenderar boken “Lösa förbindelser - om kampen för fasta förhållanden i handeln” av Jenny Wrangborg."
Motion till Skånska partidistriktets årskonferens

Det är dags att göra kollektivtrafiken billigare i Skåne! 

Det bor cirka 1,3 miljoner invånare i Skåne. Skåne har 33 kommuner vi har en yta på 11 027 km2. Vi har 4 stora städer med universitet och högskolor där utbildning och forskning bedrivs. Skåne ligger nära Köpenhamn och dess flygplats där tusentals skånska resenärer passerar dagligen. Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden, 76 procent av alla län även när gränspendlare till Danmark medräknas. Rikets sysselsättning totalt är 79 procent. Syssel-sättningsgraden varierar kraftigt mellan Skåne fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 74,8 procent, medan sydöstra Skåne ligger högst med 80,5 procent. Årligen åker cirka 2 miljoner skåningar med Skånetrafiken. Det är alltså många som använder och är beroende av kollektivtrafiken, men det kan bli många fler ifall sänks till nivåer som gör att det även blir ekonomisk lönsamt att välja kollektivtrafiken. 

Från min hemby, Arkelstorp kostar en resa på 2 mil till närmsta staden Kristianstad numera 50 kr för enkel tur. Det är bara några få år sedan man kunde resa härifrån med jojo-kortet för 17:60 kr och de chockhöjningar som skett gör att det blir billigare för de allra flesta att välja bilen, även om man är endast en person som ska till stan. Är man flera som ska resa blir det alldeles för dyrt att ta bussen. För många, framför allt ungdomar och äldre, finns det inget annat alternativ. Detta är också ett stort hinder för de företagare i området som söker arbetskraft. 

Att göra kollektivtrafiken billigare är dessutom både en klimatinvestering och en jämlikhetssatsning!

Jag föreslår därför:  

  • Att Socialdemokraterna i Skåne ska verka för att sänka biljettpriserna i kollektivtrafiken
  • Att Kristianstads arbetarekommun bifaller motionen och skickar motionen som sin egen
  • Att den skånska distriktskongressen bifaller motionen i sin helhet.


Motionär: Tony Nilsson 

Antagen i sin helhet vid medlemsmöte i Oppmanna-Vånga socialdemokratiska förening 2018-11-14


Politisk Verksamhet
(c) 2003-2011 - Oppmanna Vånga s-förening